하이어비자
home

Ví dụ về chứng mình thư mặt trước/ mặt sau ( 신분증)

Chứng minh nhân dân
Bằng lái xe
Hộ chiếu
Thẻ chứng minh người nước ngoài