하이어비자
home

Ví dụ về giấy đặt Airbnb

Những thông tin cân thiết
Thời hạn hợp đồng
Tên người thuê nhà ( tên của bản thân )
Địa chỉ nhà đầy đủ ( Trong trường hợp không ghi địa chỉ nhà hoặc ghi thiếu địa chỉ nhà hãy yêu cầu chủ nhà ghi bổ sung)
Tiền nhà
Cách lấy giấy
Đăng nhập vào tài khoản Airbnb → Nhận tệp PDF cho mục đích làm thị thực→Nhập thông tin của người đồng hành( Trong trường hợp có nhiều người ở yêu cầu nhập tất cả thông tin của người ở)→ Chọn ngôn ngữu tiếng Hàn hoặc tiếng Anh → Lưu