하이어비자
home

Ví dụ về hóa đơn tiền nhà hàng tháng (월세영수증)

Hóa đơn tiền nhà yêu cầu gồm có tên học sinh, số phòng, ngày nộp tiền nhà, tên chủ nhà, chữ kí chủ nhà và hóa đơn phải được phát hành trong 1 tháng
Mẫu hóa đơn tiền nhà