하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

Đồng ý thu thập, điều tra, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Hirevisa tuân thủ luật hiện hành để bảo vệ thông tin cá nhân. Theo đó chúng tôi thông báo đến bạn những điều sau đây và mong muốn nhận được sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng Hireviersity, Seoul Global Center và phía nhà trường cũng sử dụng nội dung này.
1. Thông tin cá nhân được thu thập: Tên, ngày sinh, địa chỉ e-mail, thông tin liên lạc, số sinh viên / khoa / chuyên ngành, v.v., thông tin đăng ký, v.v.
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân: Xin cấp thẻ đăng ký người nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký học
3. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân: Từ ngày nộp đơn đến khi bị từ chối.
Thêm vào đó
Bạn đồng ý rằng đơn đăng kí này do chính bản thân thực hiện
Bạn đồng ý rằng các tài liệu đã nộp không phải tài liệu giả hoặc sửa đổi.
Bạn đồng ý cung cấp tên và địa chỉ liên lạc / email của mình cho chủ nhà để nộp các giấy tờ cư trú nếu cần
Nếu cần, ủy quyền cho Văn phòng Hành chính Hirediversity