하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

Đồng ý tạo tài khoản tích hợp HireVisa+

Nếu đồng ý tạo tài khoản tích hợp HireVisa+, bạn có thể sử dụng trang HireVisa+ với cùng một tài khoản với HireVisa. Khi tài khoản được tạo ra, bạn có thể sử dụng các dịch vụ miễn phí như cài đặt thông báo ngày hết hạn lưu trú và nhận thông tin hưu ích qua email. Trường hợp bản thân người sử dụng hoặc người đại diện yêu cầu thì có thể chuyển sang chương trình tính phí.