하이어비자
home
하이어비자 플러스
home
📜

( Tiếng Việt ) Điều khoản sử dụng Hirevisa

Điều khoản sử dụng Hirevisa

Điều 1 (Mục đích)

Điều khoản sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài và hội viên Hire Visa Plus (sau đây gọi là "Điều khoản này") là mục đích của nó là xác định tất cả các nội dung, bao gồm thủ tục sử dụng dịch vụ đăng ký nước ngoài do công ty cung cấp và các thành viên liên quan đến việc đăng ký visa nước ngoài và quyền lợi của công ty đến hội viên của https://www.hirevisa.comhttps://app.hirevisa.com do công ty Hirediversity vận hành.

Điều 2 ( Định nghĩa thuật ngữ)

Định nghĩa của thuật ngữ sử dụng trong điều khoản này như sau. Thuật ngữ không được định nghĩa trong điều khoản này có ý nghĩa được định nghĩa theo điều khoản gia nhập hội viên và theo thông lệ giao dịch thông thường.
1. Dịch vụ đăng ký người nước ngoài của Hirevisa có nghĩa là dịch vụ cung cấp đăng ký người nước ngoài theo điều 6 của điều khoản này và chính sách liên quan theo đơn vị thời gian quy định trong điều khoản và chính sách này.
2. Dịch vụ hội viên Hire Visa Plus có nghĩa là dịch vụ cung cấp những ưu đãi hội viên được quy định trong chính sách liên quan và điều 6 của điều khoản này theo đơn vị thời gian mà công ty quy định trong chính sách và điều khoản này.
3. Dịch vụ Hirevisa (sau đây gọi là "dịch vụ này") có nghĩa là dịch vụ đăng ký người nước ngoài của Hire Visa và dịch vụ hội viên Hire Visa Plus.
4. Thành viên là khách hàng có thể đăng ký dịch vụ này bằng cách đồng ý với điều khoản gia nhập hội viên do công ty cung cấp và gia nhập hội viên Hire Visa.
5. Thành viên Hier Visa có nghĩa là thành viên đồng ý tham gia với điều khoản và chính sách của các thành viên trên và đã đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài Hier Visa và thủ tục thanh toán phí sử dụng.
6. Hội viên membership có nghĩa là hội viên đồng ý với điều khoản và chính sách trong số các thành viên trên và đăng ký sử dụng dịch vụ hội viên Hiervis Plus và đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán phí sử dụng.
7. Thành viên dịch vụ là hội viên đồng ý với điều khoản và chính sách của thành viên trên và có nghĩa là thành viên gia nhập dịch vụ này thông qua thủ tục thanh toán phí sử dụng và đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài Hier Visa hoặc Hiervis Plus.
8. Thời gian trải nghiệm miễn phí có nghĩa là thời gian sử dụng miễn phí dịch vụ hội viên Hier Visa Plus mà công ty có thể cấp khi đăng ký dịch vụ hội viên Hier Visa Plus.
9. Ưu đãi membership có nghĩa là ưu đãi được quy định trong điều 6 điều khoản và chính sách liên quan mà công ty cung cấp cho hội viên membership.
10. Phí sử dụng có nghĩa là số tiền chi trả cho công ty cho những dịch vụ mà hội viên đã đăng ký
11. Thanh toán định kỳ có nghĩa là dịch vụ thanh toán tự động theo thời gian trong thông tin thanh toán hoặc theo phương tiện thnah toán đã được đăng ký. nhập trước đó của thành viên membership có giao dịch lặp đi lặp lại trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Điều 3 (Hiệu lực của điều khoản)

1.
1. Công ty có thể ban hành và vận hành các chính sách cá nhân mà công ty có thể sửa đổi thường xuyên đối với nội dung chi tiết không được quy định trong điều khoản này (sau đây gọi là "chính sách") và đăng tải nội dung đó thông qua trang web. Chính sách tạo thành một phần của hợp đồng sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là "hợp đồng sử dụng") cùng với điều khoản này. Việc thành viên đồng ý với điều khoản và chính sách này có hiệu lực giống như việc ký hợp đồng sử dụng có đóng dấu của cả hai đương sự
2. Trường hợp mâu thuẫn giữa điều khoản và chính sách và điều khoản gia nhập hội viên thì sẽ ưu tiên áp dụng điều khoản và chính sách này
3. Nội dung không được quy định trong điều khoản và chính sách này phải tuân theo điều khoản gia nhập hội viên, v.v. Ngoại trừ những nội dung không thể áp dụng do tính chất dịch vụ này.

Điều 4 (Công bố và sửa đổi các điều khoản)

1.
Công ty đăng các điều khoản và chính sách trên trang web để các thành viên có thể dễ dàng biết được nội dung của điều khoản này.
2. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản và chính sách này trong phạm vi không vi phạm pháp lệnh liên quan nếu cần thiết. Trong trường hợp này, phải ghi rõ nội dung sửa đổi và ngày áp dụng và thông báo trước 7 ngày áp dụng thông qua trang web. Tuy nhiên, trong trường hợp nội dung thay đổi gây bất lợi cho thành viên, phải thông báo trước ngày 30 ngày áp dụng chính sách và điều khoản sửa đổi.
3. Nếu thành viên không đồng ý với điều khoản và chính sách sửa đổi, họ có thể bày tỏ ý định từ chối trước ngày áp dụng các điều khoản và chính sách sửa đổi và chấm dứt hợp đồng sử dụng theo điều khoản và chính sách này.
4. Công ty thông cáo hoặc thông báo các điều khoản và chính sách sửa đổi theo khoản 2 của điều này và thông báo đến thành viên rằng trước ngày áp dụng điều khoản mới nếu thành viên không có bày tỏ ý kiến gì thì công ty coi như đồng ý với các điều khoản và chính sách sửa đổi.

Điều 5 (Thành lập và hiệu lực hợp đồng sử dụng)

1.
1. Hợp đồng sử dụng được thiết lập thông qua thủ tục đăng ký sử dụng như nhập thông tin thanh toán và lựa chọn phương tiện thanh toán sau khi thành viên muốn sử dụng dịch vụ đồng ý với điều khoản này. Tuy nhiên, trường hợp công ty cung cấp thời gian trải nghiệm miễn phí thì việc thanh toán phí sử dụng sẽ được áp dụng thời gian tương ứng.
2. Công ty có thể không chấp thuận hoặc trì hoãn chấp thuận nếu yêu cầu sử dụng của thành viên phù hợp với các mục sau, và công ty có thể hủy bỏ chấp thuận và hủy hợp đồng sử dụng nếu lý do sau đây được xác nhận..
a. Trường hợp phát sinh lý do từ chối hoặc bảo lưu chấp thuận đăng ký sử dụng theo điều 5 của điều khoản gia nhập hội viên
b. Trường hợp đăng ký sử dụng nhưng vi phạm điều khoản và chính sách này
c. Trường hợp bị mất tư cách thành viên dịch vụ do vi phạm điều 10 của điều khoản này hoặc người bị hạn chế sử dụng dịch vụ này đã nộp đơn xin tái sử dụng
d. Trường hợp công ty phán đoán rằng có lý do hợp lý để không chấp nhận đăng ký sử dụng khác
3. Hợp đồng sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài Hier visa có hiệu lực cho đến ngày hết hạn sử dụng dịch vụ mà thành viên dịch vụ đã lựa chọn khi đăng ký.
4. Hợp đồng sử dụng dịch vụ hội viên membership của Hier Visa Plus có hiệu lực cho đến ngày hết hạn sử dụng dịch vụ mà thành viên đã lựa chọn khi đăng ký, và hợp đồng sử dụng sẽ tự động được cập nhật theo thời gian sử dụng dịch vụ được lựa chọn ban đầu. Trừ khi hợp đồng bị hủy bỏ hoặc thanh toán định kỳ thất bại. Nếu hội viên membership gia hạn hợp đồng sử dụng thông qua thanh toán định kỳ thì coi như đã đồng ý với điều khoản và chính sách này.
5. Trường hợp kết thúc hợp đồng sử dụng với lý do hết hạn, chấm dứt giữa chừng, hủy bỏ thì tư cách thành viên dịch vụ và hợp đồng sử dụng sẽ tự động chấm dứt và quyền lợi thành viên cũng bị hủy bỏ.

Điều 6 (Dịch vụ đăng ký người nước ngoài và phí sử dụng)

1. Công ty cung cấp dịch vụ đăng ký người nước ngoài thông qua website mà các thành viên Hirevisa đã thanh toán phí sử dụng.
2. Thông qua trang web thông báo chính sách quy định nội dung cụ thể như nội dung dịch vụ đăng ký người nước ngoài, phương pháp cung cấp dịch vụ đăng ký người nước ngoài, phí sử dụng.
3. Công ty có thể thay đổi nội dung và phí sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài nếu cần thiết, trong trường hợp này theo điều 10 của điều khoản này

Điều 7 (Ưu đãi hội viên membership và phí sử dụng)

1.Công ty cung cấp ưu đãi hội viên membership có thể sử dụng trên các trang web cho thành viên đã thanh toán phí sử dụng (bao gồm hội viên trong thời gian trải nghiệm miễn phí).
2. Thông qua trang web, chúng tôi sẽ thông báo chính sách xác định nội dung cụ thể như nội dung ưu đãi hội viên membership, phương pháp cung cấp ưu đãi hội viên, phí sử dụng.
3. Công ty có thể thay đổi nội dung và phí sử dụng ưu đãi hội viên nếu cần thiết, trong trường hợp này theo điều 10 của điều khoản này.

Điều 8 (phương tiện thanh toán và ngày thanh toán…)

1. Thành viên phải nhập thông tin thanh toán và phương tiện thanh toán khi đăng ký sử dụng.
2. Khi thanh toán xong, công ty sẽ thông báo nội dung thanh toán cho thành viên dịch vụ bằng phương tiện hoặc phương thức điện tử như đã thông báo khoản 1 điều 15. Tuy nhiên, nếu có sự đồng ý của thành viên dịch vụ thì có thể bỏ qua thông báo trên.
3. Trường hợp thanh toán theo thông tin thanh toán đã đăng ký của thành viên dịch vụ không được thực hiện bình thường thì hợp đồng sử dụng sẽ mất hiệu lực khi thanh toán thất bại mà không cần gia hạn.

Điều 9 (Đăng ký hủy và hoàn tiền)

1. Bạn có thể hủy membership trả phí bất cứ lúc nào. Nếu hủy membership trả phí, thì việc tự động gia hạn membership sẽ bị ngừng. Nếu hủy membership, phí sẽ không được tính lại, tuy nhiên ưu đãi membership sẽ được duy trì cho đến ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền trong thời gian giữa thời điểm hủy membership và thời điểm kết thúc membership
2. Thành viên có thể hủy đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài ngay tức thì và để nhận lại hoàn tiền bạn chỉ cần liên hệ với đội hỗ trợ của Hirevisa.
3. Thành viên có thể hủy membership tức thì và để nhận lại hoàn tiền bạn chỉ cần liên hệ với đội hỗ trợ của Hirevisa.
4. Nếu hoàn tiền được xử lý thì không thể sử dụng thêm các ưu đãi về dịch vụ và thành viên nữa. Thêm nữa, bạn cũng sẽ không bị tính phí thêm vì không đăng ký mới membership nữa

Điều 10 (Hành vi cấm, hạn chế sử dụng…)

1. Trong trường hợp thành viên dịch vụ đã thực hiện hành vi có quy định lý do giải trừ hợp đồng theo điều khoản gia nhập hội viện hoặc vi phạm theo điều khoản dưới đây thì công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ trong thời gian nhất định hoặc giải trừ hợp đồng sử dụng, mà không có thông báo trước. Và có thể hạn chế trong việc đăng ký dịch vụ hoặc tái đăng ký hội viên
a. Hành vi cho thuê, chuyển nhượng, ủy quyền toàn bộ hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ theo điều khoản này cho bên thứ ba
b. Hành vi sử dụng dịch vụ này bằng cách ăn cắp danh nghĩa của bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin thanh toán của bên thứ ba
c. Hành vi cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ này hoặc sử dụng dịch vụ này của các thành viên khác
d. Hành vi sử dụng dịch vụ này với mục đích bất hợp pháp hoặc không công bằng
2. Việc hủy bỏ, hủy bỏ khoản 1 sẽ có hiệu lực khi công ty thể hiện ý định đó với các thành viên dịch vụ theo luật địa phương quy định tại khoản 1 điều 15 của điều khoản này.
3. Thành viên dịch vụ có thể kháng ý theo quy trình đã định bởi công ty về việc giải trừ, ngừng hợp đồng, hạn chế hợp đồng. Trường hợp kháng ý của thành viên được công nhận là đúng thì công ty sẽ mở lại dịch vụ cho thành viên.
4. Trường hợp, hợp đồng bị giải thể theo điều khoản này thì công ty sẽ hoàn tiền phí sử dụng lại cho thành viên dịch vụ. Sau khi khấu trừ những khoản lợi ích mà thành viên đã nhận được thì công ty sẽ hoàn phần còn lại cho hội viên.
5. Trong trường hợp lợi ích đã được khấu trừ nhiều hơn so với khoản tiền được hoàn thì bạn phải chi trả phần chênh lệch theo phương pháp mà công ty đã nhận.

Điều 11 (Quyền và nghĩa vụ của công ty)

1. Công ty cố gắng hết sức để cung cấp một cách an toàn dịch vụ theo điều khoản này.
2. Trong trường hợp có sự thay đổi mang tính kỹ thuật, vận hành hoặc những lý do lớn thì công ty có thể thay đổi một phần hay nhiều toàn bộ dịch vụ bao gồm chi phí sử dụng, dịch vụ đăng ký người nước ngoài, ưu đãi membership. Và trước khi thay đổi, công ty có thể thông báo trên website. Tuy nhiên, trong trường hợp nội dung được thay đổi nghiêm trọng hoặc gây bất lợi đến các thành viên dịch vụ thì có thể thông báo theo phương pháp đã định ở khoản 1 điều 15. Hoặc thành viên dịch vụ không đồng ý với nội dung đã thay đổi nghiêm trọng hoặc gây bất lợi cho thành viên thì thành viên có thể giải trừ hợp đồng theo khoản đã định trong điều 9.
3. Trong trường hợp công ty thay đổi chi phí sử dụng dịch vụ theo điều 2 thì trước khi thanh toán chi phí được thay đổi thì phải thông báo về phương án thay đổi bao gồm các chi phí, thời gian áp dụng…cho thành viên và nhận được sự đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp thời gian sử dụng dịch vụ đã được thanh toán theo cái cũ đã kết thúc thì hợp đồng sử dụng cũng chấm dứt theo.
4. Trong trường hợp hội viên membership không đồng ý thay đổi chi phí sử dụng theo điều 3, và phí nội dung không được thanh toán theo phương thức đinh kỳ đối với hội viên membership thì thời gian sử dụng dịch vụ đã được thanh toán theo cái cũ đã kết thúc thì hợp đồng sử dụng cũng chấm dứt theo.
5. Công ty sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề trong trường hợp được đánh giá là chính đáng về các vấn đề của dịch vụ này và những bất tiện được nêu ra từ các thành viên dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp khó giải quyết nhanh chóng, thành viên dịch vụ sẽ được thông báo lý do và lịch trình xử lý.
6. Công ty có thể sử dụng thông tin được tạo ra thông qua hoạt động mà các thành viên dịch vụ thực hiện trong quá trình sử dụng dịch vụ với mục đích như lập dữ liệu thống kê, quảng bá, cải thiện và áp dụng dịch vụ liên quan.
7. Công ty có thể cung cấp tài liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này cho cơ quan điều tra và các cơ quan công cộng khác mà không có sự đồng ý của thành viên dịch vụ.

Điều 12 (Quyền và nghĩa vụ của thành viên dịch vụ)

1. Thành viên dịch vụ tuân thủ hợp đồng sử dụng và có quyền sử dụng dịch vụ Hir theo nguyên tắc trung thực
2. Thành viên dịch vụ phải tuân thủ nội dung mà điều khoản và công ty thông báo liên quan đến dịch vụ này Thành viên dịch vụ chịu trách nhiệm về tất cả những tổn thất, thiệt hại phát sinh do vi phạm hoặc không thực hiện các điều khoản và nội dung đã thông báo.
3. Thành viên dịch vụ phải hợp tác để công ty có thể cung cấp dịch vụ một cách an toàn và nếu công ty yêu cầu thành viên dịch vụ giải thích về hành vi vi phạm điều khoản và chính sách này, thành viên dịch vụ phải tích cực đáp ứng yêu cầu của công ty.
4. Trong trường hợp thành viên dịch vụ không thực hiện được lời kêu gọi hợp lý theo khoản 3 thì công ty có thể hạn chế việc sử dụng dịch vụ của thành viên dịch vụ.
5. Thành viên dịch vụ trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể trực tiếp sử dụng bên thứ 3 hoặc có hành vi cản trở hoạt động bình thường của dịch vụ này.

Điều 13 (Ngừng phục vụ, hạn chế trách nhiệm và miễn trách nhiệm…)

1. Công ty có thể tạm dừng việc cung cấp dịch vụ này trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ này do các trường hợp sau và miễn trách nhiệm liên quan đến cung cấp dịch vụ này.
a. Trở ngại kỹ thuật mà công ty không thể kiểm soát được
b. Trường hợp do lý do trách nhiệm của bên thứ ba như trường hợp phát sinh hạn chế cung cấp dịch vụ không thể tránh khỏi cho doanh nghiệp viễn thông cơ bản, công ty dịch vụ liên quan đến dịch vụ này, đối tác.
c. Trường hợp bất đắc dĩ do công trình xây dựng như sửa chữa thiết bị cho dịch vụ này
d. Trong trường hợp mất điện, trở ngại trong việc sử dụng các dịch vụ bình thường do sự cố thiết bị hoặc lượng sử dụng quá tải.
e. Những trường hợp bất khả kháng tương đương với thiên tai, động đất, sự bùng nổ của dịch bệnh…
2. Công ty không chịu trách nhiệm về những trở ngại trong việc sử dụng dịch vụ do lỗi của thành viên dịch vụ.
3. Công ty không chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh giữa các thành viên dịch vụ hoặc giữa các thành viên dịch vụ và bên thứ ba.
4. Thiệt hại phát sinh cho các thành viên dịch vụ vì lý do trách nhiệm của công ty là phí sử dụng được ghi trong chính sách giới hạn.

Điều 14 (Kết thúc dịch vụ)

1. Trong trường hợp công ty muốn chấm dứt dịch vụ này, công ty sẽ đăng việc chấm dứt dịch vụ lên trang web trước 30 ngày và thông báo cho các thành viên dịch vụ thông qua phương tiện đã ghi ở khoản 1 điều 15
2. Trong trường hợp khoản 1, công ty đảm bảo việc sử dụng dịch vụ cho thời gian sử dụng cuối cùng mà thành viên dịch vụ đã thanh toán trước ngày kết thúc dịch vụ. Trong trường hợp khó cung cấp dịch vụ thì áp dụng hợp lý tiêu chuẩn ghi trong điều 9 của điều khoản này và khấu trừ chi phí sử dụng dịch vụ.

Điều 15 (Thông báo)

1. Trường hợp công ty thông báo về thành viên dịch vụ, công ty có thể thực hiện bằng phương tiện như địa chỉ thư điện tử, e-mail, điện thoại di động, tin nhắn pop-up trong ứng dụng hoặc trang web mà không có quy quy định riêng trong mục điều khoản này.
2. Trong trường hợp thông báo cho toàn bộ thành viên dịch vụ, công ty có thể thay đổi thông báo theo điều khoản 1 bằng cách đăng lên trang web do công ty điều hành trên 7 ngày. Tuy nhiên, nếu thông báo ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao dịch của bản thân thành viên thì công ty sẽ thông bao theo phương tiện đã ghi tại khoản 1.
3. Thành viên dịch vụ phải cung cấp thông tin như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động có thể liên lạc thực tế với công ty, duy trì thông tin mới nhất và kiểm tra thông báo của công ty.
4. Thành viên dịch vụ không được bảo vệ về những bất lợi phát sinh do lơ là nghĩa vụ đã được ghi trong khoản 3.

Điều 16 ( Luật tuân thủ v.v.)

1. Luật tuân thủ hợp đồng sử dụng được thực hiện theo luật của Hàn Quốc.
2. Liên quan đến hợp đồng sử dụng, tất cả các tranh chấp/ tố tụng phát sinh giữa công ty và thành viên dịch vụ sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo luật tố tụng dân sự.